Wat is misdaad met in het wild levende dieren?

Onder “wilde dieren” wordt verstaan alle fauna en flora. Fauna’ zijn dieren en vogels, zoals tijgers en valken, maar ook vissen. Flora’s zijn planten zoals orchideeën of cactussen, maar ook hout en andere bosproducten, waarvan sommige op zeer grote schaal illegaal worden verhandeld.

Wat de ICCWC betreft, gaat het bij “criminaliteit” om handelingen die worden gepleegd in strijd met nationale wet- en regelgeving die bedoeld is om natuurlijke hulpbronnen te beschermen en het beheer en gebruik ervan te beheren. Dit kan beginnen met de illegale exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, zoals het stropen van een olifant, het ontwortelen van een zeldzame orchidee, ongeoorloofde houtkap van bomen of het zonder vergunning verrekenen van steuren. Het kan ook gaan om latere handelingen, zoals de verwerking van fauna en flora tot producten, het vervoer daarvan, het te koop aanbieden, de verkoop, het bezit, enz. Het omvat ook het verbergen en witwassen van de financiële voordelen van deze misdrijven. Sommige van deze misdrijven zullen uitsluitend in het land van oorsprong plaatsvinden, terwijl andere ook in het land van bestemming zullen plaatsvinden, waar exemplaren van levende dieren of planten, of delen en producten daarvan, uiteindelijk worden geconsumeerd.

Op internationaal niveau gaat het bij criminaliteit ook om schendingen van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), die de uitvoer, invoer en wederuitvoer van in het wild levende dier- en plantensoorten reguleert. Dit kan ook gevolgen hebben voor de landen van doorvoer. Criminaliteit met in het wild levende dier- en plantensoorten is daarom niet anders dan vele andere vormen van illegale activiteiten. Het heeft veel van de kenmerken van andere vormen van grensoverschrijdende criminaliteit, zoals de illegale drugshandel. Criminaliteit in verband met in het wild levende dier- en plantensoorten moet echter in belangrijke mate nog als een “mainstream”-criminaliteit worden beschouwd en als zodanig worden aangepakt.

Criminaliteit op het gebied van wilde dieren is ernstig

Het is erg moeilijk om de omvang van de criminaliteit op het gebied van in het wild levende dieren en planten te beoordelen. Dit is deels te wijten aan het feit dat criminaliteit met in het wild levende dier- en plantensoorten buiten de “mainstream“-criminaliteit blijft en dus niet op dezelfde manier wordt geregistreerd als drugshandel, moord, verkrachting of inbraken. Criminaliteit met in het wild levende dier- en plantensoorten is in veel opzichten ook een misdrijf zonder slachtoffers. Er zijn vele indicatoren en aanzienlijke bewijzen waaruit blijkt dat georganiseerde criminele netwerken betrokken zijn bij het verzamelen, verwerken, smokkelen en verhandelen van in het wild levende dieren en producten daarvan door middel van geavanceerde technieken die zich uitstrekken over nationale grenzen en continenten. Fraude, namaak, witwaspraktijken, geweld en corruptie komen vaak voor in combinatie met diverse vormen van criminaliteit met betrekking tot in het wild levende dieren en planten.

Diefstal van en illegale handel in natuurlijke hulpbronnen leidt voor veel ontwikkelingslanden niet alleen tot aanzienlijke verliezen aan activa en inkomsten, maar kan ook een bedreiging vormen voor de middelen van bestaan van plattelandsgemeenschappen, gevolgen hebben voor de voedselzekerheid en schade toebrengen aan hele ecosystemen. De grensoverschrijdende smokkel van levende dieren en planten brengt risico’s voor de menselijke gezondheid met zich mee door de verspreiding van ziekten, waarvan sommige (zoals het ebolavirus) letterlijk levensbedreigend zijn. Ziekten, zoals vogelgriep, kunnen ook worden verspreid naar voedselketens, wat leidt tot massale euthanasie van veebeslagen. De introductie van uitheemse soorten in habitats kan de natuurlijke biodiversiteit van landen of regio’s ruïneren. Het gemak waarmee bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten over de grenzen heen worden gesmokkeld, vaak in aanzienlijke hoeveelheden, toont aan dat de nationale veiligheid en de bioveiligheid van de staten ernstig worden bedreigd.

Wereldwijde inspanningen ter bestrijding van de illegale handel in in het wild levende dieren en planten

De afgelopen jaren heeft de internationale gemeenschap steeds meer aandacht besteed aan de illegale handel in in het wild levende dier- en plantensoorten, onder erkenning van de aanzienlijke sociaal-economische, milieu- en veiligheidsgevolgen die deze handel met zich meebrengt.

Sinds 2012 hebben op mondiaal, regionaal en nationaal niveau diverse evenementen en initiatieven op hoog niveau plaatsgevonden om de bedreigingen van de illegale handel in in het wild levende dier- en plantensoorten te onderkennen en om meer steun voor de bestrijding van deze misdaden te vragen. Een visuele samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen en maatregelen is te zien in de volgende grafiek.

Wat zijn de uitdagingen voor een effectieve wetshandhaving?

De nationale instanties voor wetshandhaving op het gebied van in het wild levende dieren, met name in ontwikkelingslanden, staan voor vele uitdagingen. Deze omvatten: ontoereikende wetgeving; gebrek aan apparatuur; beperkte opleidingsmogelijkheden; moeilijkheid om toegang te krijgen tot moderne handhavingsinstrumenten zoals het verzamelen en analyseren van inlichtingen en forensische wetenschappelijke ondersteuning; slecht bestuur; en een beperkte waardering onder openbare aanklagers en de rechterlijke macht voor de ernst van criminaliteit met in het wild levende dieren. Speciale onderzoekstechnieken en krachtige instrumenten, zoals ‘follow the money’, worden niet ingezet om criminele organisaties die zich bezighouden met criminaliteit op het gebied van in het wild levende dier- en plantensoorten te vervolgen. De wetshandhavingsfunctionarissen voor in het wild levende dieren en planten zijn vaak niet op voet van gelijkheid met hun tegenhangers in de douane- en politiediensten en zijn slecht voorbereid om te reageren op de georganiseerde aard van degenen die natuurlijke hulpbronnen proberen te stelen.

Historisch gezien zijn de inspanningen om deze functionarissen en hun instellingen en landen te ondersteunen slecht gestructureerd, ongecoördineerd en slechts sporadisch of op korte termijn geleverd.

 

Illegale vervolging van grote vogels, uilen en andere grote vogels

Vele grote roofvogels, vooral roofvogels, zijn al eeuwen het doelwit van vervolging. De meeste roofvogel- en uilsoorten werden in de loop van de 20e eeuw uiterst zeldzaam; in sommige gevallen leidde vervolging tot de volledige uitroeiing van afzonderlijke soorten in Beieren (bijvoorbeeld visarenden).

Roofvogels en andere grote vogels zijn belangrijke componenten van de Beierse ecosystemen en verrijken de biodiversiteit. Ondertussen hebben de populaties van de meeste soorten zich hersteld door consistente beschermingsmaatregelen. Ook bij andere grote vogels zoals ooievaars, reigers of kranen is de tendens vaak positief. Vis en zeearenden hebben Beieren hervestigd.

In Beieren en overal in Duitsland worden echter nog steeds nesten afgevuurd door roofvogels en andere grote vogels, wordt er vergiftigd aas of vergiftigd ei in het landschap gelegd en worden er vallen gezet.

Hoewel alle inheemse roofvogels jachtvergunningen hebben, zijn alle soorten het hele jaar door beschermd en strikt beschermd krachtens de Federal Nature Conservation Act. Alle uilen en grote vogels zoals ooievaars, ooievaars en kraanvogels zijn eveneens streng beschermd.

Het vangen, neerschieten of vergiftigen van strikt beschermde dieren is opzettelijk een misdrijf. Daarom moet in dergelijke gevallen een strafrechtelijk onderzoek worden ingesteld.

Inbreuken op de bescherming van soorten worden door de Beierse politie als milieucriminaliteit aangemerkt. In Beieren valt de vervolging van strafbare feiten en administratieve inbreuken op het gebied van milieucriminaliteit onder de verantwoordelijkheid van de plaatselijk verantwoordelijke politie-inspectie, in nauw overleg met andere bevoegde gespecialiseerde instanties, zoals districtsadministraties als lagere jachtautoriteit en lagere autoriteit voor natuurbehoud. De milieuautoriteiten houden inbreuken op de bescherming van bedreigde diersoorten in het bijzonder nauwlettend in het oog en brengen er consequent verslag over uit.

De laatste jaren heeft het ornithologisch staatsinstituut in Garmisch-Partenkirchen talrijke dode grote vogels onderzocht en gegevens over illegale aanvallen verzameld. De lijst van gedode vogels is lang en bevat zelfs grote zeldzaamheden in Beieren, zoals vale gieren, zeearenden of zwarte ooievaars. De kaart met bekende gevallen van het illegaal doden van grote vogels laat zien dat dit geen lokaal probleem is.

zwaan in nood!

Is er een mooiere en elegantere watervogel dan de zwaan? Een ornament voor elke vijver en meer. Is er een trotse vogel dan de zwaan man, die zijn jongen fel verdedigt tegen elke indringer.

Zijn er meer trouwe paren vogels dan zwanen die hun hele leven bij elkaar blijven?
En zijn er meer onschadelijke vogels dan zwanen, die alleen waterplanten plukken en echt NOBODY schade aanrichten!

In Hamburg wordt de Mute Swan beschouwd als een heraldisch dier. Het is altijd geassocieerd met de Alster en is duidelijk te herkennen aan het Alster-Touristik GmbH logo. Er is zelfs een “zwanenvader” die al sinds de 17e eeuw voor de alsterzwanen zorgt.

 

Dode bruinvissen aangespoeld voor de kust van Poel Island en Warnemünde

Dit weekend zijn er twee dode bruinvissen gevonden. Zaterdagavond ontdekte een chauffeur van een plezierboot een zeezoogdier dat aan de oevers van het eiland Poel drijft. Een andere vondst werd gevonden op een populair strand.

De ambtenaren van de waterpolitie van Wismar ontdekten een dode bruinvis ongeveer één meter lang bij de gemelde vlek van Poel. Volgens de politie is het onduidelijk wat de dood van het dier heeft veroorzaakt. Het oceanografiemuseum in Stralsund heeft het karkas vervoerd en onderzocht op de doodsoorzaak.

De tweede vondst vond plaats op het strand in Warnemünde. Daar ontdekte de lezer het karkas in het zand op de vroege zondagochtend. Ook hier is de doodsoorzaak niet bekend en wordt er onderzoek naar gedaan.

Volgens het oceanografisch museum leven er slechts enkele honderden bruinvissen in de zuidwestelijke Oostzee. De dieren staan op de rode lijst van bedreigde diersoorten. Hun grootste bedreiging is de mens. Steeds weer sterven bruinvissen aan visnetten, vervuiling van de zee en geluidshinder.